Kategorie

Nejnovější příspěvky v blogu

Archivované příspěvky

Zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů

poskytnutých správcem subjektu údajů při získávání osobních údajů od subjektu údajů a oznámení o používání souborů cookie v internetovém obchodě www.reznickenaradi.czI. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje provozovatele jsou:

Obchodní název: LASER - SK, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Stöcklova 14, Bardejov 085 01, Slovenská republika.

Zapsáno u Okresního soudu v Prešově, oddíl Sro, vložka č. 15768/P

IČO: 36501301

DIČ: 2021924597

IČ DPH: SK2021924597
Bankovní účet:

IBAN: CZ06 2010 0000 0023 0223 0185
BIC: FIOBCZPPXXX
Č. Účtu: 2302230185 / 2010

1.2 E-mailový a telefonický kontakt na provozovatele je:

E-mail: info@reznickenaradi.cz

Tel: +421 917 680 4441.3.Adresa provozovatele pro zasílání dokumentů:

LASER-SK – reznickenaradi.cz, Mihaľov 2498/34A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika1.4.Správce tímto v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES GDPR (dále jen "Nařízení"), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje subjektu údajů - ( kupujícímu ), od kterého provozovatel ( prodávající ) získává osobní údaje, které se ho týkají, následující informační pokyny a vysvětlení:

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady ochrany osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů jsou součástí všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webových stránkách prodávajícího.

2.2. Podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, ke kterým by se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel vymezujících chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a to ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi spotřebitel může seznámit nebo získat jejich znění.

III. Ochrana osobních údajů a používání souborů cookie. Pokyny a vysvětlení souborů cookie, skriptů a pixelů

3.1 Provozovatel webových stránek poskytuje následující stručné vysvětlení funkce souborů cookie, skriptů a pixelů:

3.1.1.Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stahují do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Pomocí tohoto souboru si webová stránka po určitou dobu uchovává informace o vašich úkonech a preferencích (jako je přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení), takže je při příští návštěvě webové stránky nebo při procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu zadávat.

Skript je část programového kódu, která slouží ke správnému a interaktivnímu fungování webových stránek. Tento kód běží na serveru provozovatele nebo ve vašem zařízení.

Pixely jsou malé, neviditelné texty nebo obrázky na webové stránce, které se používají ke sledování návštěvnosti webových stránek. Za tímto účelem se prostřednictvím pixelů ukládají různá data.

3.1.2.Soubory cookie jsou rozděleny

Technické nebo funkční soubory cookie - zajišťují správné fungování webových stránek provozovatele a jejich používání. Tyto soubory cookie se používají bez souhlasu.

Statistické soubory cookie - Provozovatel získává statistiky o používání svých webových stránek. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.

Marketingové/reklamní soubory cookie - slouží k vytváření reklamních profilů a podobným marketingovým aktivitám. Tyto soubory cookie se používají pouze se souhlasem.

3.2.Jak ovládat soubory cookie:

3.2.1.Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastního uvážení - podrobnosti najdete na webu aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači nebo jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby jejich ukládání zabránily.

3.3.Webové stránky provozovatele používají následující soubory cookie:

Všechny soubory cookie používané Provozovatelem lze nalézt na adrese https://www.cookieserve.com/ po zadání webové adresy Provozovatele https://www.reznickenaradi.cz

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na svých webových stránkách zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, domácí telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje získané ze souborů cookie, IP adresy.

V. Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

5.1. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Kontakt:

E-mail: info@reznickenaradi.cz

Tel: +421 917 680 444

5.2. Provozovatel je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách těchto webových stránek.

VI. Účely zpracování osobních údajů subjektu údajů a doba trvání zpracování osobních údajů

6.1.Účelem zpracování osobních údajů subjektu údajů je zejména:

6.1.1.registrace, vytváření a zpracování smluv a údajů o klientech za účelem uzavírání smluv s třetími stranami.

6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokumentů souvisejících s podnikatelskou činností provozovatele.

6.1.3.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokladů, např. podle zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších příslušných předpisů.

6.1.4.činnosti Správce v souvislosti s plněním žádosti, objednávky, smlouvy a podobných institutů Subjektu údajů.

6.1.5.Newsletter, marketingové a podobné reklamní aktivity Provozovatele. V případě, že Subjekt údajů udělil Provozovateli souhlas k marketingovým a obdobným reklamním aktivitám.

6.2. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následnou archivaci ve smyslu zákonných lhůt, které Správci ukládají právní předpisy. Pokud Subjekt údajů udělil souhlas se zasíláním reklamních e-mailů a obdobných nabídek, budou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány pro tyto účely do doby, než Subjekt údajů svůj souhlas odvolá. Maximálně však po dobu 10 let.

VII. Právní základ pro zpracování osobních údajů subjektu údajů

7.1 Pokud správce provádí zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, bude toto zpracování zahájeno až poté, co subjekt údajů udělí svůj souhlas.

7.2.Pokud Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů za účelem jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy a související dodávky zboží, výrobků nebo služeb. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, jinak nelze plnění zajistit. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů subjektu údajů bude nebo alespoň může být:

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele.

8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v pracovním nebo obdobném poměru pro provozovatele.

8.1.3.obchodní zástupci Provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění jeho úkolů. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele považují všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

8.1.4. Příjemcem osobních údajů Subjektu údajů budou také spolupracovníci, obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři Správce, zejména: účetní společnost, společnost poskytující služby vývoje a údržby softwaru, společnost poskytující Správci právní služby, společnost poskytující Správci poradenské služby, společnosti zajišťující dopravu a doručování produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti poskytující platební brány a jiné platební metody.

8.1.5. Příjemcem osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, daňové orgány a další státní orgány, pokud tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Správcem poskytovány dotčeným orgánům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

8.1.6.Seznam zpracovatelů a příjemců, kteří jsou třetími stranami a zpracovávají osobní údaje subjektu údajů:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 - třetí subjekt poskytující dopravní služby.

TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, Nitra 949 05 - třetí subjekt poskytující dopravní služby

General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika - třetí subjekt poskytující dopravní služby.

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany - třetí subjekt poskytující dopravní služby.

Tax - MD s. r. o., Mihaľov 17 085 01 Bardejov - třetí subjekt poskytující účetnictví

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ: 02387727 - třetí subjekt zajišťující spokojenost s fungováním webových stránek a zajišťující fungování služby Ověřeno zákazníky.

8.2. Provozovatel e-shopu zjišťuje spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je e-shop Provozovatele zapojen. Provozovatel zasílá Dotazník Dotčené osobě - Kupujícímu vždy, když Dotčená osoba - Kupující nakoupí u Provozovatele e-shopu, pokud podle čl. Č. 452/2021, v platném znění, Dotčená osoba - Kupující neodmítne zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí Správce na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá ve zjištění spokojenosti Dotčené osoby - Kupujícího s nákupem prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. Pro účely zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Kupujícího a analýzy postavení na trhu využívá Provozovatel zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk, kterému může pro tyto účely předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Subjektu údajů - Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány žádné třetí osobě pro její vlastní účely. Dotčená osoba - Kupující může kdykoli vznést námitku proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, a to odmítnutím dalších dotazníků prostřednictvím odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky ze strany Dotčené osoby - kupujícího již nebude dotazník Dotčené osobě - kupujícímu ze strany Provozovatele zasílán.

IX. Informace o zpřístupnění osobních údajů třetím zemím a době jejich uchovávání:

9.1.Nepoužije se. Správce nepředává osobní údaje osob do třetích zemí.

X. Poučení o existenci příslušných práv subjektu údajů:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné tato práva:

10.1.1.Článkem 10.1 nejsou dotčena ostatní práva dotčených osob.

10.1.2.Právo subjektu údajů na přístup k údajům podle článku 15 Nařízení, které zahrnuje:

právo získat od správce údajů potvrzení, zda zpracovává osobní údaje subjektu údajů, a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně, pokud jsou zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a požadovat od Správce údajů informace o důvodu jejich zpracování, zejména pak informace o Důvod jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, předpokládanou dobu uchovávání osobních údajů, nebo pokud to není možné, informace o kritériích pro její stanovení, 1. a 4. Nařízení a v takových případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů, o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení týkajících se předávání osobních údajů, pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, avšak za předpokladu, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.

10.1.4.právo Subjektu údajů na opravu dle čl. 16 Nařízení, které zahrnuje právo: aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje týkající se Subjektu údajů; právo na doplnění neúplných osobních údajů Subjektu údajů, včetně poskytnutí doplňujícího prohlášení Subjektu údajů; právo Subjektu údajů na výmaz osobních údajů (tzv. "právo být zapomenut") dle čl. 17 Nařízení, které zahrnuje právo:

10.1.5.právo získat od Správce údajů bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů týkajících se Subjektu údajů, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1. Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému správce údajů podléhá, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. nařízení;

10.1.6.právo Správce údajů, který zveřejnil osobní údaje Subjektu údajů, přijmout přiměřená opatření, včetně technických opatření, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření, aby informoval ostatní Správce údajů, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že je Subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo repliky, přičemž se rozumí, že právo na výmaz osobních údajů obsahující práva podle čl. 17 odst. 1 a 2 se vztahuje na Subjekt údajů. Nařízení nevzniká, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

10.1.7.uplatňovat právo na svobodu projevu a informací.

10.1.8.pro splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

10.1.9.z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) nařízení a čl. 9 odst. 3. Nařízení.

10.1.10.pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v čl. 17 odst. 1. nařízení znemožní nebo vážně ztíží dosažení účelu takového zpracování osobních údajů; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

10.1.11.právo Subjektu údajů omezit zpracování osobních údajů podle článku 18 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.12.právo požadovat, aby Správce omezil zpracování osobních údajů v jednom z následujících případů: The Data Subject contests the accuracy of the personal data during a period allowing the Controller to verify the accuracy of the personal data, the processing of the personal data is unlawful and the Data Subject objects to the erasure of the personal data and requests instead the restriction of its use, the Controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but the Data Subject needs it to establish, exercise or defend legal claims, the Data Subject has objected to the processing pursuant to Article 21 para. 1. Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů;

10.1.13.právo, pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, na zpracování těchto omezených osobních údajů pouze se souhlasem Subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu, s výjimkou uložení;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Subjektu údajů na splnění oznamovací povinnosti vůči příjemcům podle čl. 19 Nařízení, které zahrnuje: právo Správce oznámit každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, jakoukoli opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle čl. 16, čl. 17 odst. 1 Nařízení. 1 a článku 18 Nařízení, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí, právo Správce informovat subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud o to subjekt údajů požádá;

10.1.16.právo Subjektu údajů na přenositelnost údajů podle čl. 20 Nařízení, které zahrnuje: právo získat osobní údaje týkající se Subjektu údajů, které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, pokud:

a/ zpracování je založeno na souhlasu Subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a zároveň

b/ zpracování se provádí automatizovaně a současně:

10.1.17.právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob;

10.1.18.právo předat osobní údaje přímo od jednoho správce jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

10.1.19.právo Subjektu údajů vznést námitku podle článku 21 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.20.právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace Subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně vznesení námitky proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě uplatnění práva kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se konkrétní situace Subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 písm. b) GDPR, má Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. (e) nebo f) Nařízení, včetně práva vznést námitku proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení, právo na to, aby Správce dále nezpracovával osobní údaje Subjektu údajů, ledaže Správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

10.1.22.právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nesmí být osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány;

10.1.23.v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti právo uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací;

10.1.24.právo vznést z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1. Nařízení, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu;

10.1.25.právo Subjektu údajů na automatizované individuální rozhodování podle článku 22 Nařízení, které zahrnuje:

10.1.26.právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které má pro něj právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou podle čl. 22 odst. 2. Nařízení [tj. s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí: a) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů,

10.1.27.povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Správce podléhá a které rovněž stanoví vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů; nebo c) na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů.

XI. Poučení o právu subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - zcela nebo zčásti. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu operace (operací) zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních operací zpracování zůstává nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého konkrétního účelu (účelů) zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních účelů zůstává nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů uplatnit v listinné podobě na adrese Správce zapsané jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě elektronickými prostředky (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Správce uvedenou v identifikaci Správce v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu:

12.1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s nařízením, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy.

Dotčená osoba má právo, aby ji dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, jako stěžovatel informoval o průběhu a výsledku stížnosti, včetně možnosti domáhat se soudní nápravy podle článku 78 nařízení.

12.2.Dozorovým úřadem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

XIII. Informace týkající se automatizovaného rozhodování, včetně profilování:

13.1. Vzhledem k tomu, že se v případě Správce nejedná o zpracování osobních údajů Subjektu údajů formou automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4, budou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 2 písm. f) Nařízení, není Správce povinen poskytovat informace podle čl. 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Subjekt údajů. Neuplatňuje se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady ochrany osobních údajů a upozornění na ochranu osobních údajů a cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad pro podávání stížností. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád této webové stránky jsou zveřejněny na doméně webové stránky prodávajícího.

14.2.Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách prodávajícího dne 23.01.2023.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: