Kategorie

Nejnovější příspěvky v blogu

Archivované příspěvky

Internetového obchodu www.reznickenaradi.cz

I. Úvodní ustanovení a definice

1.1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy mezi společností a společností.

Obchodní název: LASER - SK, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Stöcklova 14, Bardejov 085 01, Slovenská republika.

Zapsáno v rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 15768/P
IČO: 36501301

DIČ: 2021924597

IČ DPH: SK2021924597
Bankovní účet:

IBAN: CZ06 2010 0000 0023 0223 0185
BIC: FIOBCZPPXXX
Č. Účtu: 2302230185 / 2010

(dále také jen "prodávající") a každá osoba, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízených prodávajícím na webových stránkách prodávajícího a která vystupuje v postavení spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, a to v rámci platných právních předpisů Slovenské republiky, zejména následujících zákonů: zákon č. 634/1992 Sb. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. Zákon č. 22/2004 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.1.E-mailový kontakt a telefonní kontakt na prodávajícího je:

E-mail: info@reznickenaradi.cz

Tel: +421 917 680 444

1.1.2.Adresa pro zasílání dokumentů, stížností, odstoupení od smlouvy atd. je:

LASER-SK – reznickenaradi.cz, Mihaľov 2498/34A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím.

1.3.Pojem internetový obchod je totožný s pojmem elektronický obchod a pojmem webové stránky.

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která učinila objednávku, zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího nebo jinými prostředky komunikace na dálku.

1.5. Spotřebitelem je kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webových stránek prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.6. Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, nebo s fyzickými osobami - podnikateli jednajícími v rámci své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitelů/ se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a Spotřebitele, zejména prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

1.8. Pojem kupní smlouva zahrnuje smlouvu o prodeji produktů a smlouvu o poskytování služeb ve smyslu textu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

1.9. Produkty (dále také jen "Položky" nebo "Produkty") jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího.

1.10.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové stránky na doméně www.reznickenaradi.cz

1.11.Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Oddělení dohledu

tel. 051/772 15 97

fax 051/772 15 96

E-mail: pr@soi.sk

webový odkaz pro podávání stížností: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12.Kupující se může obracet se stížnostmi nebo podněty také přímo na prodávajícího na adresu uvedenou v bodě 1.1.2. těchto VOP. Prodávající rovněž doporučuje Kupujícím, aby své stížnosti a podněty (v zájmu urychlení vyřízení) adresovali na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@reznickenaradi.cz

Jakoukoli stížnost nebo podnět prodávající posoudí a vyřídí do 10 pracovních dnů od jejího obdržení. O jejím vyřízení bude prodávající informovat kupujícího stejnou formou, jakou kupující reklamaci či podnět prodávajícímu doručil.

1.13.Podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, které by se Prodávající zavázal dodržovat, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se Prodávající zavázal tímto Kodexem chování ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci, které se Prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi může Spotřebitel seznámit nebo získat jejich znění.

II. Objednávka výrobku - uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího je odeslání objednávky na výrobky kupujícím, a to zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího nebo jinými prostředky komunikace na dálku.

2.2. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu, kterou kupující vytvořil v souladu s bodem 2.1. těchto VOP prodávajícím (elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího zvolenou kupujícím při vytváření objednávky).

2.3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků prodávajícího a kupujícího.

2.3.1. Kupní smlouvu lze ukončit i v dalších případech stanovených slovenským právním řádem, zejména dohodou stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele a v obdobných případech.

2.4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě objednání produktů kupujícím je s objednávkou spojena povinnost platby za kupujícího, a to formou platby zvolenou kupujícím.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Cena zboží a služeb objednaných prostřednictvím webových stránek prodávajícího (dále jen "kupní cena") je uvedena u každého produktu zvlášť a je platná v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím.

3.2.Základní měnou je Česká koruna.

3.3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na internetových stránkách prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb včetně všech daní a je jasně uvedena na internetových stránkách prodávajícího.

3.3.1.Kupní cena zboží nebo služeb nezahrnuje náklady na dopravu nebo jiné náklady spojené s dodáním výrobků.

IV. Způsoby platby

4.1 Za zboží a služby na webových stránkách prodávajícího můžete platit následujícími způsoby:

4.1.1.platba na dobírku - cena 20 Kč

4.1.2.platba bankovní kartou přes platební bránu GoPay- cena 0 Kč

4.1.3.platba při osobním odběru - cena 0 Kč

4.1.4.platba zálohou nebo převodem na účet prodávajícího - cena 0 Kč

V. Dodání výrobků

5.1.Pokud kupující zvolil jako formu platby za objednávku dobírku. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat výrobky kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2 a násl. těchto VOP.

5.1.1. Zvolil-li kupující jako formu úhrady objednávky jinou formu úhrady než platbu na dobírku, je prodávající povinen objednávku splnit a výrobky kupujícímu dodat nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu odst. 2.2. a násl. těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky prodávajícímu. V případě splnění obou podmínek uvedených v bodě 5.1.1. těchto VOP (tj. v případě uzavření kupní smlouvy a uhrazení celkové ceny objednávky Prodávajícímu) je Prodávající povinen dodat Produkty Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.

Obvyklá doba, kdy prodávající expeduje výrobky skladem, je 1 až 2 dny od data uzavření kupní smlouvy nebo 1 až 2 dny od data zaplacení celkové ceny objednávky prodávajícímu.

5.2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5.3. Prodávající dodá Produkt Kupujícímu (nebo osobě pověřené Kupujícím k převzetí Produktu) vlastními prostředky nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a doručovacích společností).

5.4. Dodání výrobku je provedeno jeho převzetím kupujícím (nebo osobou, kterou kupující pověřil převzetím výrobku).

5.5. Prodávající může kupujícímu zaslat zboží, které má ihned k dispozici, a zbývající část objednávky dodat dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s dodací lhůtou podle těchto VOP, avšak pouze za předpokladu, že kupujícímu nevzniknou v důsledku postupu prodávajícího žádné dodatečné náklady, a pouze pokud s tím kupující souhlasí.

5.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu výrobky v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady vztahujícími se k objednávce a dalšími případnými doklady typickými pro výrobky nebo služby.

VI. Přijetí výrobku

6.1. Nebezpečí škody na výrobku a odpovědnost za škodu na výrobku přechází na kupujícího až jeho řádným převzetím, a to bez ohledu na to, zda kupující výrobek převezme osobně nebo prostřednictvím oprávněné/pověřené třetí osoby. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si při převzetí objednávky zkontroloval přebíranou objednávku.

6.2. Vlastnické právo k Výrobkům přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Výrobků Kupujícím v místě dodání určeném Kupujícím.

6.3.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od kupujícího za dodané zboží.

VII. Nákladní doprava - způsoby přepravy výrobků a cena za jejich přepravu

7.1 Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných výrobků:

7.1.1 Druhy dopravy:

7.1.1.1.Kurýrní služba

7.1.2.Ceny za dopravu: 100 včetně DPH.

VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu

8.1. Pokud prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informaci o právu odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb., má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne:

a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

(b) uzavření smlouvy o poskytování služeb; nebo

(c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči.

8.1.1. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce je dodáno samostatně, a to v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

(b) dodá zboží, které se skládá z několika částí nebo kusů, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu,

(c) dodává zboží opakovaně po určitou dobu, a to v okamžiku převzetí první dodávky.

8.1.2.Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), čl. 2 zákona č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů až následně, nejpozději však do 12 měsíců od počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. a násl. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

8.1.3.Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to ani v dodatečné lhůtě dle bodu 8.1.2. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 12 měsíců a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu 8.1. a násl. těchto VOP

8.1.4.Spotřebitel může od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, odstoupit také před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2. Spotřebitel je povinen zaslat zboží zpět nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud Prodávající navrhne osobní převzetí zboží nebo převzetí prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty (§ 10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).

8.3.Spotřebitel je povinen, pokud chce toto právo uplatnit, oznámit prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy nejpozději v poslední den stanovené lhůty. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

LASER-SK - reznickenaradi.cz, Mihaľov 2498/34A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Toto právo může spotřebitel uplatnit také v kterékoli provozovně prodávajícího.

8.4. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím písemně nebo formou záznamu na jiném trvalém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, postačí k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy jakékoliv jasně formulované prohlášení spotřebitele, kterým projevuje svou vůli od smlouvy odstoupit (dále jen "oznámení o odstoupení").

8.4.1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ruší se od počátku i jakákoli doplňková smlouva související se smlouvou, od níž spotřebitel odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po spotřebiteli požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou úhrady nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a byla-li služba poskytnuta v plném rozsahu.

8.5. Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit poskytnuté služby. 8.6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím, které přesahuje rámec nakládání nezbytného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákon č. 102/2014 Sb.

8.6.Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Uvedený formulář je volně přístupný na webových stránkách prodávajícího.

8.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb., nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, To neplatí, pokud se prodávající zavázal, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Sb....

8.8. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby přijaté od Spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

8.9. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění, není prodávající povinen hradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na dodání zvolené spotřebitelem a náklady na nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím.

8.10.Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Kupujícím se doporučuje zasílat zásilky doporučeně nebo obdobným způsobem bez uvedení výše dobírky.

8.11.Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud se prodávající zavázal nést je sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

8.12. Kromě povinností uvedených v odst. 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. nesmí uplatněním práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy vzniknout spotřebiteli další náklady nebo jiné povinnosti.

8.13.Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží a služby, které jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

(a)poskytnutí služby, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, jakmile je služba plně poskytnuta, a pokud byla služba plně poskytnuta,

b)prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

(c)prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

(d) prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlé zkáze,

(e)prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné pro vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen,

(f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím,

g)prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání může být uskutečněno nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,

(h)provedení neodkladné opravy nebo údržby, o kterou spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to neplatí pro smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o prodeji zboží jiného než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

(i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil,

j)prodej periodik, s výjimkou prodeje na základě smluv o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranných obalech,

k)poskytování ubytovacích služeb pro jiné účely než bydlení, přeprava zboží, pronájem automobilů, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, v rámci kterých se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě,

(l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8.14.V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky ve stejné podobě, v jaké je od spotřebitele přijal. Změna formy vrácení peněžních prostředků spotřebiteli je možná pouze se souhlasem spotřebitele.

8.15.Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli platby dle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014. Z.z. před tím, než mu bude zboží doručeno, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží bylo Prodávajícímu zasláno zpět, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

8.16. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o poskytování služeb a udělil-li výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. před zahájením poskytování služeb. Z.z. ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny sjednané ve smlouvě. Je-li celková cena sjednaná ve smlouvě nadhodnocena, vypočte se cena za skutečně poskytnuté plnění na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

8.17.Spotřebitel není povinen platit za

8.17.1.Služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

8.17.1.1. Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo j) zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění.

8.17.1.2. Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění.

8.17.2.Plně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:

8.17.2.1. Spotřebitel neudělil prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování elektronického obsahu podle § 4 odst. 8 zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění.

8.17.2.2.Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že udělením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo odstoupit od smlouvy, nebo

8.17.2.3. Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení podle čl. 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). 8.2.4. Zákon č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů

8.18.Pokud bylo na základě smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího zboží v době uzavření smlouvy dodáno spotřebiteli domů a vzhledem k jeho povaze není možné zaslat zboží zpět prodávajícímu poštou, je prodávající povinen zajistit na své náklady vyzvednutí zboží ve lhůtě dle § 9 odst. 1 zákona č. 102/2014. Z.z., ve znění pozdějších předpisů

8.19.Prodávající poučuje kupujícího, že pokud má být poskytování služby podle smlouvy o poskytování služeb zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud kupující požádá o poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy:

8.19.1. Souhlasem se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí kupující právo odstoupit od smlouvy, jakmile je služba poskytnuta v plném rozsahu.

8.19.2. Prodávající musí mít výslovný souhlas kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení, že spotřebitel byl řádně poučen v souladu s bodem 8.19.1. těchto VOP.IX. Odstoupení od kupní smlouvy – podnikatelské subjekty (nespotřebitelé)

9.1.V případě, že od kupní smlouvy odstupuje podnikatelský subjekt nevztahuje se na něj odstoupení od smlouvy na dálku bez udání důvodu a tím není možné aby zboží vrátil bez udání důvodu tak, jak je u spotřebitelů v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů.

X. Alternativní řešení sporů

10.1. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li Prodávající na žádost Spotřebitele podle předchozí věty záporně nebo neodpoví-li na takovou žádost do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), případně jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na http://www.mhsr.sk/, případně přímo na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupující má právo si vybrat, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo přímo na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, který vyplývá ze spotřebitelské smlouvy nebo se jí týká. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh zamítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH.

Veškeré další informace týkající se alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako smlouvou spotřebitelskou jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jejich umístěním na Internetové stránce Prodávajícího. V případě změny Všeobecných podmínek se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí Všeobecnými podmínkami platnými a účinnými v době uzavření Kupní smlouvy až do jejího ukončení.

11.2. Kromě obecných ustanovení zákona č. 40 se na smluvní vztahy (jakož i na další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelé), vztahují tato obecná ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

11.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Reklamačního řádu a Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů této Webové stránky jsou zveřejněny na doméně Webové stránky Prodávajícího.

11.4.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách prodávajícího dne 23.01.2023.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: