Kategorie

Nejnovější příspěvky v blogu

Archivované příspěvky

Internetového obchodu www.reznickenaradi.czI. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů. A upravuje právní vztah mezi prodávajícím, kterým je:

1.2.Prodávajícím je společnost

Obchodní název: LASER - SK, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Stöcklova 14, Bardejov 085 01, Slovenská republika.

Zapsáno u Okresního soudu v Prešově, oddíl Sro, vložka č. 15768/P

IČO: 36501301

DIČ: 2021924597

IČ DPH: SK2021924597
Bankovní účet:

IBAN: CZ06 2010 0000 0023 0223 0185
BIC: FIOBCZPPXXX
Č. Účtu: 2302230185 / 2010

(dále také jen "prodávající") a každá osoba, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízených prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího a která vystupuje v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího, tohoto reklamačního řádu a příslušných právních předpisů definujících spotřebitele, ve smyslu platných právních předpisů Slovenské republiky, zejména následujících zákonů: zákon č. 634/1992 Sb. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.3.E-mailový kontakt a telefonní kontakt na prodávajícího je:

E-mail: info@reznickenaradi.cz

Tel: +421 917 680 444

1.4.Adresa pro zasílání dokumentů, stížností, odstoupení od smlouvy atd. je:

LASER-SK – reznickenaradi.cz, Mihaľov 2498/34A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

1.5. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatňování práv z vad věci (zboží) nebo služby na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku s prodávajícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího www.reznickenaradi.cz

1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím, a to prostřednictvím webových stránek prodávajícího nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

1.7 Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.8.Tento reklamační řád upravuje právní vztahy mezi kupujícími, kteří jsou spotřebiteli, a prodávajícím. S výjimkou ustanovení bodu 4.12 tohoto reklamačního řádu (vyjádření Prodávajícího k záruční době, pokud Kupující nejedná v postavení spotřebitele).

1.9.Produkty (dále také "Produkty" nebo "Produkty") jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a jsou také zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího.

II. Odkazy

2.1. Na vztahy vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i na další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (spotřebitelé), se kromě obecných ustanovení zákona č. 40 vztahují obecná ustanovení zákona č. 40./1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, také zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. s výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto reklamačního řádu (vyjádření prodávajícího k záruční době v případě, že kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. Podle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní relevantní kodexy chování, ke kterým by se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel vymezujících chování Prodávajícího, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a to ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi spotřebitel může seznámit nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobků (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované kvalitě, množství a bez vad (věcných, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady prodané věci nebo služby při jejím převzetí kupujícím. V případě, že zboží není používáno, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby vady zboží nebo služby uplatnil u prodávajícího bez zbytečného odkladu. V případě použitého zboží prodávající neodpovídá za vady způsobené jeho používáním nebo opotřebením. V případě zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

3.3.Kupující je oprávněn si prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Záruční lhůty začínají běžet od okamžiku převzetí předmětu nebo služby kupujícím.

4.1.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději následující den po koupi, jinak tato práva zanikají.

4.1.2.Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Pokud je však zboží opatřeno datem spotřeby, zkracuje se tato doba pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

4.1.3.U potravin, u nichž je uvedeno datum minimální trvanlivosti, platí záruční doba do tohoto data.

4.2. Nejedná-li se o věci, které se rychle kazí, nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní přiloženém uvedena doba používání, záruční doba neskončí před uplynutím této doby.

4.3.Pokud se jedná o použitou věc, mohou se kupující a prodávající dohodnout na kratší záruční době, nejméně však 12 měsíců.

4.4.U předmětů, které jsou určeny k dlouhodobému používání, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba delší než 24 měsíců se může vztahovat i pouze na část předmětu.

4.5.Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout písemnou záruku (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vystavit doklad o koupi.

4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v inzerátu může prodávající poskytnout záruku nad rámec záruky stanovené tímto zákonem. Prodávající v záručním listě uvede podmínky a rozsah takové záruky.

4.7.Záruční lhůty začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li být předmět koupě uveden do provozu jiným podnikatelem než prodávajícím, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení předmětu koupě do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí předmětu koupě a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení servisu.

4.8.Při výměně nového kusu za nový kus začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového kusu.

4.9.Pokud je nahrazována část nové položky, pokud to povaha položky umožňuje. Záruční doba na tuto část začíná běžet znovu od převzetí nové položky. Totéž platí, je-li vyměněna část položky, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10.Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

4.11.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

4.12. Prodávající v souladu s § 429 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, přebírá prodávající záruku za jakost zboží a služeb v délce 12 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději následující den po koupi, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Záruční doba na spotřební zboží je 12 měsíců. Pokud je však na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se tato doba pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

U potravin s datem minimální trvanlivosti platí záruční doba do tohoto data.

Záruční doba začíná běžet v souladu s ustanoveními čl. IV bodu 4.1 tohoto reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňování odpovědnosti za vady (reklamace)

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží, zboží nebo služeb na adrese LASER-SK - reznickenaradi.cz, Mihaľov 2498/34A, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

Kupující může vždy uplatnit právo na reklamaci osobně v kterékoli provozovně prodávajícího, kde je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle prodávajícího, případně prostřednictvím třetích osob, jako jsou přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta apod. Prodávající doporučuje kupujícím využít k uplatnění reklamace reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na webových stránkách Prodávajícího.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při uplatnění reklamace předložil fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup reklamovaného zboží nebo služeb u prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při uplatnění reklamace popsal vadu zboží nebo služby.

5.1.1. Pokud kupující reklamuje zboží nebo služby jinak než osobně, doporučuje prodávající kupujícímu, aby v zájmu urychlení reklamačního řízení zaslal zboží spolu s podrobným popisem vady zboží a dokladem prokazujícím nákup zboží u prodávajícího (např. doklad o zaplacení, faktura, záruční list).

5.1.2.V případě reklamace doporučujeme zaslat zboží doporučeně. Prodávající nedoporučuje zasílat zboží na dobírku, která nebude prodávajícím akceptována.

5.1.3.Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je Prodávající povinen doručit Spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; nelze-li potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li Spotřebitel možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne doručení předmětu reklamace prodávajícímu.

5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněným zamítnutím,

5.2.Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen stanovit způsob vyřízení reklamace dle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit později, vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní nebo ztíží převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4. Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od jeho zakoupení, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze po spotřebiteli požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.5.Pokud spotřebitel uplatnil reklamaci po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel výrobek zaslat k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán určené osobě k odbornému posouzení, nese náklady na odborné posouzení, jakož i veškeré další účelně vynaložené náklady s tím spojené, prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li spotřebitel odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; po dobu provádění odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinen spotřebiteli do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace uhradit veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které spotřebitel uhradil při zasílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží nebo služby má spotřebitel rovněž právo na úhradu nákladů spojených s tímto odstoupením.

5.7.Požadavky na odborné posouzení uvedené v bodě 5.4 tohoto článku:

Odborný posudek musí obsahovat:

(a) identifikaci osoby provádějící odborné posouzení,

(b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

(c) popis stavu výrobku,

(d) výsledek posouzení,

(e) datum odborného posouzení.

5.8.Pokud to povaha výrobku umožňuje, spotřebitel při uplatnění reklamace předá výrobek prodávajícímu (určené osobě). Neumožňuje-li to povaha výrobku předání výrobku Prodávajícímu (určené osobě), může spotřebitel při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady v místě, kde se výrobek nachází, nebo se s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout na způsobu přepravy výrobku.

5.9. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen věc po provedení opravy převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.VI. Práva kupujícího při uplatňování práv z odpovědnosti za vady

6.1. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

6.2.Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká pouze součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou neúměrné náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.4. Vyskytne-li se na věci vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má Kupující i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže věc řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

6.5.Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tyto Zásady podávání stížností jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů a Oznámení o ochraně osobních údajů této Webové stránky jsou zveřejněny na doméně Webové stránky Prodávajícího.

7.2. V případě změny Reklamačního řádu se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím řídí Reklamačním řádem platným a účinným v době uzavření Kupní smlouvy až do jejího ukončení.

7.3. Tento reklamační řád je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na webových stránkách prodávajícího dne 23.01.2023.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: